Adatkezelési szabályzat

1. Az adatkezelő személye
Az érintettek személyes adatait a WONDERTEAM Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Serleg utca 28. fszt. 3., cégjegyzékszám: 03-09-122020, adószám: 23271580-2-03., képviseli: Lesku Katalin ügyvezető) a továbbiakban „Adatkezelő”) kezeli.

A WONDERTEAM Kft. kezeli az érintettek által a http://www.wonderteam.hu honlapon keresztül a WONDERTEAM Kft. e-mail fiókjára beérkező és a megrendelők által megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon a WONDERTEAM Kft. részére átadott személyes adatokat.

A WONDERTEAM Kft. a magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött, bejegyzett gazdasági társaság. A WONDERTEAM Kft. a jogszabályok alapján önálló jogi személy.

2. Érintett
Érintett minden olyan személy, aki a http://www.wonderteam.hu weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Érintett továbbá minden olyan személy, aki a WONDERTEAM Kft. szolgáltatásait igénybe veszi, vagy erre törekszik, és ennek során az WONDERTEAM Kft-vel szerződést köt, a WONDERTEAM Kft. részére adatait megküldi, vagy egyéb módon átadja, az Adatkezelő rendszerében regisztrál.

3. A szabályzat hatálya és módosítása
Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) hatálya a WONDERTEAM Kft. adatkezelésére terjed ki.

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki harmadik személyek adatkezeléseire.

A Szabályzat módosításának jogát az Adatkezelő fenntartja. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatja az érintetteket a korábbi módosításokról. Az Adatkezelő a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

4. A WONDERTEAM Kft. tevékenysége
Az Adatkezelő tevékenysége a köznevelésben érintettek, valamint az oktatás, a nevelés, a kulturális területen működő intézmények, civil szervezetek számára nyújt magas színvonalú szolgáltatásokat. Az Adatkezelő személyes adatokat ezen szolgáltatásokkal összefüggésben kezel.

5. Irányadó jog
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben az Adatkezelő tevékenysége Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, az Adatkezelő kiköti a magyar jog alkalmazását.

Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, az Adatkezelő kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.

Az adatok kezelésére elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.

6. Az adatkezelés főbb jellemzői, jogalapja és elvei
A személyes adatok kezelője a WONDERTEAM Kft.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén törvény rendelkezése.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor az érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen Szabályzat az irányadó; ezen túlmenően az Adatkezelő jelen Szabályzatot az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi. Az érintettek adataik megadásakor – függetlenül az adatfelvétel módjától – elfogadják a jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.

Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.

Amennyiben az érintett az Adatkezelővel jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok is irányadók. A jogszabályban elrendelt, vagy jogszabály által lehetővé tett adatkezelések jogalapja a jogszabály rendelkezése. Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, az Adatkezelő az adatokat az érintett külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).

A WONDERTEAM Kft. törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei
maradéktalanul érvényesüljenek:

- személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
- az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
- a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
- az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
- ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
- az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

7. Az adatkezelés helye
A személyes adatok kezelése a WONDERTEAM Kft. székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a WONDERTEAM Kft. által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a WONDERTEAM Kft. hozza meg.

8. Az adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja a WONDERTEAM Kft. szolgáltatásainak nyújtása és fejlesztése. A WONDERTEAM Kft. az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeli:
a. Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás;
b. Az érintett által megrendelt szolgáltatás, termék az érintett részére történő kézbesítése érdekében;
c. Az érintett általi megrendelések kezelése, nyilvántartása érdekében

Az adatkezelés célja továbbá a WONDERTEAM Kft. és az érintett között esetlegesen létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

d. Az érintettek tájékoztatása a WONDERTEAM Kft. érintett számára nyújtott szolgáltatásairól, az érintett szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó lehetőségeiről.
e. Amennyiben az érintett feliratkozott a hírlevélre, az adatkezelés célja a WONDERTEAM Kft. szolgáltatásairól szól hírlevél küldése. Az érintett a feliratkozással kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, azzal, hogy a hírlevelek a WONDERTEAM Kft. szolgáltatásait mutatják be, így reklámnak minősülhetnek. Mindezek alapján az érintettek a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulnak ahhoz, hogy részükre az Adatkezelő olyan reklámot küldjön, amely kizárólag az Adatkezelő szolgáltatásait mutatja be.

9. A kezelt adatok köre
A WONDERTEAM Kft. az érintett alábbi személyes adatait kezeli:
- Az érintett természetes személy azonosító adatai (név, lakcím)
- Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím)

A www.wonderteam.hu weboldal látogatása esetén a WONDERTEAM Kft. rendszere automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A WONDERTEAM Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az érintett gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.

10. Az adatok felvétele
A WONDERTEAM Kft. az alábbi forrásból származó adatokat kezeli:
- Az érintett által megadott személyes adatok;
- Az érintett által nyilvánosságra hozott adatok;
- Az érintett által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához az érintett hozzájárult.

A fentiek alapján az adatok felvétele az alábbi módokon történhet:
- A WONDERTEAM Kft. által közzétett (online vagy offline) hirdetés útján
- Személyes adatfelvétel: az érintettnek lehetősége van WONDERTEAM Kft. helyiségében személyesen megadnia adatait.

A fentieken túlmenően a WONDERTEAM Kft. kezeli az érintett által a későbbiekben megadott személyes adatokat, továbbá azon adatokat, amelyek a WONDERTEAM Kft. és az érintett közötti kapcsolat során keletkeznek.

11. Az adatok tárolása
Az Adatkezelő az elektronikus módon rögzített adatokat az informatikai rendszerében („Aweb”) tárolja. Ennek során rögzítésre kerülnek egyes papíron megadott adatok is (pl. azonosító adatok). A papíralapon keletkezett adatokat a WONDERTEAM Kft. tárolja, az iratkezelésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével.

12. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása
Az adatokhoz az Adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

A kezelt adatokat az Adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

13. Adatfeldolgozó igénybe vétele
Az Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Adatkezelő döntéseinek végrehajtására jogosult, az Adatkezelő utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Adatkezelő felelősségét nem érinti.

14. Adatbiztonság
Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

15. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése
Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat a WONDERTEAM Kft. öt munkanapon belül törli. Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a WONDERTEAM Kft. az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).

Az Adatkezelő – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – törli a személyes adatokat, ha az adatok felvételét követő három év eltelt. A kötelező (jogszabályon alapuló) adatkezelések esetében az adatokat az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig kezeli.

Amennyiben az érintett és az Adatkezelő között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben az érintett jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Adatkezelő az adatokat kezelheti.

A fentiek alapján az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha:
- azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
- az érintett azt kéri;
- az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
- az adatkezelés célja megszűnt;
- azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

16. Az érintettek jogai
Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a WONDERTEAM Kft-től kérje. Az érintett joga, hogy adatainak törlését a 15. pontban meghatározottak szerint kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, a tájékoztatást a WONDERTEAM Kft. 30 napon belül, közérthető formában adja meg. Az érintett kérheti a tájékoztatás írásba foglalását.

17. Az érintett felelőssége
Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása – hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Adatkezelő az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

18. Adatvédelmi nyilvántartás
A WONDERTEAM Kft. az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-103889/2016.

19. Jogérvényesítés
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

Az Adatkezelő a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja.

Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), emellett bírósági úton is érvényesítheti igényét.

Kecskemét, 2016. augusztus 05.
WONDERTEAM Kft.